Εταιρική Πολιτική

Αναφορά καταγγελιών

Η εταιρία σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία Ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Eνωσιακού Δικαίου»), έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παρατυπιών και παραβιάσεων της σχετικής νομοθεσίας στις δραστηριότητες της, στην προσπάθεια να διατηρηθεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης, καθώς και υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την υπόληψη οποιουδήποτε επηρεάζεται από την επιχείρηση και τις δραστηριότητές της.

Για το λόγο αυτό η Leader Α.Ε. έχει δημιουργήσει μια εκτενή πολιτική και διαδικασία διαχείρισης των αναφορών που εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, όπως απάτη, διαφθορά/κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων και φιλοξενίας, σύγκρουση συμφερόντων, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων κλπ.

Ποιος μπορεί να κάνει αναφορά;

  • εργαζόμενοι
  • επιχειρηματικοί συνεργάτες
  • όποιο άτομο έχει γνώση ή ενημέρωση για ανάρμοστη συμπεριφορά σχετιζόμενη με τη λειτουργεία της εταιρείας μας
  • όποιο άτομο έχει υποψία για ζημιά στο δημόσιο συμφέρον σχετιζόμενη με τη λειτουργία της εταιρείας μας

Πως να κάνω την αναφορά;

Η Leader Α.Ε. σας δίνει την δυνατότητα υποβολής αναφοράς μέσω εξειδικευμένης και απόλυτα ασφαλούς, ως προς τα δεδομένα και την ανωνυμία σας, πλατφόρμας. Για την υποβολή της αναφορά σας πατήστε εδώ.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορείτε να δημιουργήσετε την αναφορά σας, είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα (εμπιστευτικά όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email επικοινωνίας), με 2 τρόπους:

1. Χρησιμοποιώντας ηχητικό μήνυμα που είτε το έχετε ήδη εγγράψει και το ανεβάζετε στην πλατφόρμα είτε το ηχογραφείτε την στιγμή της δημιουργίας της αναφοράς (με επιλογή παραμόρφωσης φωνής).

2. Συμπληρώνοντας μια φόρμα κειμένου

Και στις 2 περιπτώσεις μπορείτε να επισυνάψετε επιπλέον έγγραφα εφόσον το επιθυμείτε. Στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί μια οθόνη με επισκόπηση της αναφοράς σας και αφού επιβεβαιώσετε την ορθότητα της θα πρέπει να επιλέξετε υποβολή.

Με την ολοκλήρωση υποβολής θα σας εμφανιστεί ένα μοναδικό κλειδί (μη ανακτήσιμο) το οποίο πρέπει να φυλάξετε σε ασφαλές μέρος ώστε να το χρησιμοποιήσετε στην ίδια πλατφόρμα για να παρακολουθήσετε την πορεία της αναφοράς σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που χάσετε το κλειδί δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία της αναφοράς σας

Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορές, αλλά και των προσώπων για τα οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις. Δεσμεύεται να προστατεύει από αντίποινα όσους υποβάλλουν αναφορά με καλή πίστη. Ως αντίποινα νοούνται οποιεσδήποτε ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα δυσμενή αποτελέσματα γι’ αυτόν που υποβάλλει την αναφορά (ενδεικτικά: απόλυση, μη ανανέωση ή πρόωρη λήξη σύμβασης, αποκλεισμό από διαγωνισμούς και διαδικασίες προμηθειών, βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης, παρεμπόδιση της άσκησης των δικαιωμάτων του κλπ).

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για κάθε παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι σχετικές κυρώσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την φύση της παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συμβάσεις εργασίας / συνεργασίας.