Επιδότηση Τόκων

 

Η Δράση, με τίτλο “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19” με προϋπολογισμό €750 εκ., συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για περίοδο 3 ή και 5 μηνών μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης.

Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρμογής Τοµέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.