Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της LEADER Α.Ε.

1.   Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αποτελεί δέσμευση της LEADER Α.Ε. αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και αφετέρου η συμμόρφωσή της με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Ειδικότερα, η LEADER AE εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της.

H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ)], η LEADER AE κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά πρόσωπα, όταν επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις ή/και τον ιστότοπο της.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία LEADER AE και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της LEADER AE: Χαράλαμπος Καλαφάτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Οfficer – DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:

the Records Hub A.E.

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου -Θέση Ντοροβατέζα

Email: dpo.gr@TheRecordsHub.com

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του, όπως αυτό της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας και της εναντίωσης. Ο επισκέπτης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.

 

2.   Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία LEADER AE επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζοντας ώστε:

 • Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 • Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 • Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
  • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου.
  • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας-Νομική Βάση Επεξεργασίας.

3.1. Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο: www.leaderfoods.gr

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας και εφόσον έχετε δώσει την έγκρισή σας αποστέλλονται  από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε:

 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης
 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία υπέβαλε το αίτημα,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:
 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία  της διεύθυνσης IP αποτελεί το έννομο  συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου μας.

 

3.2. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις/αποδέκτες e–mail για δράσεις της Εταιρείας.

Η LEARED AE δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας  στον επισκέπτη/χρήστη  με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου, στην οποία συμπληρώνετε Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σκοπός Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

 • Για να απαντήσουμε σε τυχόν αίτημα/ερώτημα του επισκέπτη/χρήστη. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που υφίσταται συμβατική σχέση με την Εταιρεία σκοπός επεξεργασίας είναι η επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτής. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης.
 • Για την έναρξη συνεργασίας εφόσον μας αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης με δική του πρωτοβουλία σχετικό μήνυμα. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελούν οι αναγκαίες ενέργειές μας για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Για τη συμμόρφωσή μας σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα  όταν  προβαίνουμε  σε έκδοση βεβαίωσης δωρεάς/απόδειξης είσπραξης, στην περίπτωση που υπάρχει καταβολή ποσού σε Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία (κατά περίπτωση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, αντίγραφο παραστατικού/αποδεικτικού συναλλαγής)    Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωση της.
 • Για  την αποστολή  e-mail/δελτίων τύπου αναφορικά με ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις  και δράσεις της Εταιρείας.   Στην οριζόμενη περίπτωση  νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για ενημέρωση των αποδεκτών για δράσεις της Εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που μέσω των επικοινωνιών αποστέλλετε  στην LEADER AE δεδομένα ειδικής κατηγορίας ( π.χ.  δεδομένα  που αφορούν την υγεία), αυτό γίνεται με την συγκατάθεση σας, ήτοι με την αποστολή από μέρους σας των εν λόγω στοιχείων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα είναι η εκτέλεση των προγραμμάτων που εκπονεί η εταιρεία, υπάρχουν σχετικές ενημερώσεις που έχουν αναρτηθεί στο site.

 

3.3. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας .

Ο χρήστης / επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει υποβάλει αίτηση απασχόλησης , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου,  παρέχοντας προσωπικά δεδομένα, όπως είναι  (όνομα, επώνυμο), στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail)    και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει.

Σκοποί Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

 • Διαχείριση επικοινωνίας με την Εταιρεία
 • Βελτιστοποίηση χρήσης ιστότοπου
 • συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία,.  Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

 

4.   Δεδομένα ανηλίκων

4.1 Σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς, αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία  της LEADER AE, δεν αποτελεί πολιτική της να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε δεδομένα τέκνων, υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ασφαλιζομένων γονέων.

4.2 Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους της LEADER AE, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την LEADER AE, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

 

5. Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

 • δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)
 • δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)
 • δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
 • δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),
 • δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)
 • δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην LEADER Α.Ε. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη  LEADER Α.Ε. Νικηταρά 1 , 193 00 Ασπρόπυργος τηλ. 210-5580590 φαξ: 210-5579603, e-mail: info@leaderfoods.gr  Website www.leaderfoods.gr,  DPO e-mail: dpo@TheRecordsHub.com σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η LEADER Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Κατ’ εξαίρεση:

 • Για την ανάκληση της συγκατάθεσης εγκατάστασης των μη αυστηρών  απαραίτητων  cookies, μπορείτε το πραγματοποιήσετε μέσα από την πολιτική Cookies. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης.

H LEADER AE μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει  τρίτο πρόσωπο  για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Τα ως άνω δικαιώματά σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της LEADER AE ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr)

 

6. Μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν γίνονται μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν έχουμε τέτοιους σκοπούς. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών λειτουργίας και συναλλαγών της LEADER AE κοινοποιούνται στις αναγνωρισμένες εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης στοιχείων και δεδομένων εντολέων μέσω cloud. Οι εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων έχουν αποκλειστική ή και παράλληλη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τεχνικής ασφαλείας του GDPR. Επίσης, κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές στοιχεία τιμολόγησης.

Παρά τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι κάποιες εταιρείες cloud, οι οποίες αποθηκεύουν με πλήρη ασφάλεια και με τις προδιαγραφές του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να έχουν έδρα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, υπό την εφαρμογή του Privacy Shield. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπόκεινται στη νομοθεσία και του ΓΚΠΔ.

Εάν κατ’ εξαίρεση προσωπικά δεδομένα πρόκειται για νόμιμους λόγους να μεταφερθούν εκτός της ΕΕ, η προστασία που παρέχει ο ΓΚΠΔ εξακολουθεί να ισχύει για τα εν λόγω δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι αν η LEADER AE εξάγει δεδομένα στο εξωτερικό, εγγυάται και διασφαλίζει ότι τηρούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω μέτρα:

 • η χώρα εκτός της ΕΕ εφαρμόζει κανόνες που κρίνονται επαρκείς από την ΕΕ.
 • η LEADER AE θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να παράσχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρήτρες στη συμφωνηθείσα σύμβαση με τον εκτός της ΕΕ εισαγωγέα προσωπικών δεδομένων
 • η LEADER AE θα βασίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα για την μεταφορά (παρεκκλίσεις), όπως η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την LEADER AE, συλλέγονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Ειδικότερα, η LEADER AE θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσια. Σημειώνεται ότι η LEADER AE αποθηκεύει τα βασικά προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για όσο διάστημα υποχρεώνεται από την αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια. H LEADER AE εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αναθεώρησης και διατήρησης των δεδομένων, ώστε να μη διατηρούνται πέρα από το απαραίτητο διάστημα.

 

8. Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο www.leaderfoods.gr